Số ĐT tư vấn: 0255 3713504 Số Lượt: 144031
https://dulichquangngai.info

Nhà nghỉ

Nhà nghỉ

DANH SÁCH NHÀ NGHỈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

TT

Tên cơ sở lưu trú Địa chỉ Tel Số phòng

Cấp hạng hoặc loại sao

1

Minh Hiền TT.Sơn Tịnh 217717

16

2

Lộc Thịnh 12-14 Nguyễn Chánh 3811567

14

3

Thanh Hồng 01 Lê Khiết 3827820

12

4

Thế Kỷ Phổ Văn -Đức Phổ 3972439 12

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn
kinh doanh lưu trú du lịch

5

Cảnh Phượng 182 Phan Đ Phùng 3826467 15

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn
kinh doanh lưu trú du lịch

6

Hựu Trang Phổ Minh -Đức Phổ 3859874

6

7

Kiên Vinh Bình chánh-Bình Sơn 2241967

19

8

Thùy Linh B-Chánh-B-Sơn 3851658

14

9

Quang Chung 822 Quang Trung 3221469

10

10

Thế Vinh QL 1A,Phổ Châu – Đức Phổ 3860385

26

11

Minh Lan 496 Hai Bà Trưng 6251114

10

12

Dạ Lan TT Đức Phổ 3859431 12

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

13

Như Quỳnh TT Trà Xuân – Trà Bồng 0985075517 8

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

14

Diễm Ngọc TT Trà Xuân – Trà Bồng 055.6525431 6

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

15

Thiên Vũ TT Trà Xuân – Trà Bồng 0905696508 11

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

16

Thành Phát

An Hải – Lý Sơn

055.3862628-0988 628 416, 0167 981 8418

5

17

Suối Hẹn

TT Trà Xuân – Trà Bồng 7

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

18

Thành Lợi

An Vĩnh – Lý Sơn

5

19

Nhà nghỉ Bảo Bảo

Xã Trà Thủy,
huyện Trà Bồng

20

Nhà nghỉ Bình Yên Thôn Tây-An Vĩnh 55.386757 10

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

21

Nhà nghỉ Thuỷ Thạch

Thôn Tây-An Vĩnh 55.3867321

12

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

22

Nhà nghỉ Hoa Biển

Thôn Đông- An Hải

55.3867522

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

20

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

23

Nhà nghỉ Viễn Đông

Thôn Đông- An Hải

16675373551

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

8 Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn
24

Nhà nghỉ Tường Vy

Thôn Tây- An Vĩnh 969239077 19

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

25

Nhà nghỉ Mỹ Phụng

Thôn Đông- An Hải 978775448 5

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

26

Nhà nghỉ Thành Lợi

Thôn Tây –An Vĩnh 983364222 5

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

27

Nhà nghỉ Song Bình

Thôn Đông- An Hải 982690521 14

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

28

Nhà nghỉ Đại Hằng

Thôn Tây –An Vĩnh 972177174 5

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

29

Nhà nghỉ Thanh Châu

Thôn Tây –An Vĩnh 978778948 16

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

904455348

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

978778948

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

30

Nhà Nghỉ Tiên Tri

Thôn Tây –An Vĩnh 55.386744 10

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

31

Nhà nghỉ Cát Tường

Thôn Đông – An Hải 978412261 20

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

32

Nhà nghỉ Hương Cảng

Thôn Tây – An Vĩnh 969239077 10

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

33

Nhà nghỉ Tân Tiến

Thôn Tây – An Vĩnh 1689713614 7

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

34

Nhà nghỉ Phước Lộc

Thôn Đông – An Hải 934935228 10

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

35

Nhà nghỉ Lộc Quý

Thôn Tây –An Vĩnh 0553867218- 0905262035 10

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

975919800

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

36

Nhà nghỉ Như Ý

Thôn Tây- An Vĩnh 989467681 11

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

37

Nhà nghỉ Lý Trí

Thôn Tây – An Vĩnh 961292279 10

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

38

Nhà nghỉ Tuyết Linh

Thôn Tây – An Vĩnh 985340046 15

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

39

Nhà nghỉ Quỳnh Anh

Thôn Đông- An Vĩnh 1699353868 13

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

40

Nhà nghỉ Hòa An

Thôn Đông- An Vĩnh

1684202816

7

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

41

Nhà nghỉ Thành Đạt (Thanh Ngân)

Thôn Đông An Vĩnh 989111542 9

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

42

Nhà nghỉ Thành An

Thôn Đông An Vĩnh 25

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

43

Nhà nghỉ Sao Mai

Thôn Tây – An Vĩnh 963427377 11

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

44

Nhà nghỉ Lộc An

Thôn Đông – An Hải

963522149 12

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

45

Nhà nghỉ Thu Thành

Thôn Đông – An Vĩnh 972399800 7

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

46

Nhà nghỉ Đại Dương

Thôn Tây – An Vĩnh

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

47

Nhà nghỉ Thu Thủy

Thôn Tây – An Vĩnh

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

48

Nhà nghỉ Thanh Trân

Thôn Tây –An VĨnh

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn