Số ĐT tư vấn: 0255 3713504 Số Lượt: 144038
https://dulichquangngai.info

Homestay

Homestay

DANH SÁCH HOMESTAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

TT Tên cơ sở lưu trú  Địa chỉ Tel Số phòng Cấp hạng hoặc loại sao
1 Chị Tí Thôn Tây – An Vinh  984437864 4 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
2 Nguyễn Lợi Thôn Tây – An Vĩnh 1668113181 2 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
3 Thu Hồng Thôn Tây – An Vĩnh 988030997 3 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
4 Dương Quang Minh Thôn Tây – An Vĩnh 965089712 2 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
5 Phan Thanh Chí Thôn Tây – An Vĩnh 1663561902 4 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
6 Đặng Quang Lệnh Thôn Tây – An Vĩnh 1688718507 2 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
7 Võ Thị Loan Thôn Tây – An Vĩnh 1692846680 3 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
8 Chị Thuần Thôn Tây – An Vĩnh 1679647871 3 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
9 Sơn Cử Thôn Tây – An Vĩnh 1284681668 3 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
10 Chú Chơn Thôn Tây – An Vĩnh 1664033081 3 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
11 Nguyễn Quang Thôn Tây – An Vĩnh 1644393489 2 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
12 Thần Dược Tỏi Đen Thôn Tây – An Vĩnh 2 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
13 Sơn Nhân Thôn Tây – An Vĩnh 1677573395 3 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL
14 Mỹ Hạnh Thôn Tây – An Vĩnh 1665244244 3 Nhà ở đạt tiêu
chuẩn KDLTDL