Số ĐT tư vấn: 0255 3713504 Số Lượt: 144094

NEWS

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

  • Th11 09, 2018

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một lễ thức hết sức độc đáo, chỉ riêng trên huyện đảo Lý Sơn mới có và hiện vẫn còn tồn tại trong các tộc họ có người đi lính Hoàng Sa – Trường Sa, tìm kiếm hải vật, sản vật, cắm mốc, tuần phòng và bảo vệ chủ quyền đất nước trên biển Đông. Ngay từ thời các chúa Nguyễn và triều Nguyễn sau này. Hàng năm, các họ tộc người có người đi lính Hoàng Sa vào ngày 19-20 tháng 2 âm lịch – là thời điểm những người đi lính Hoàng Sa thuở trước chuẩn bị rời thuyền ra biển. Âm linh tự ở làng An Vĩnh (Lý Sơn) vốn là một nơi thờ cúng âm hồn, những người không may bỏ mình trên biển…, đồng thời còn phối thờ các chiến sĩ trận vong, các chiến sĩ Hoàng Sa – Trường Sa. Lễ hội này đã được Bộ Văn hóa – TTDL xếp hạng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2013.

Recent News